-A A +A

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA WYŻSZE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Uchwała Nr 74/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterkie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

 

Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do Uchwały nr 75/2019 Senatu UPJPII z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opłaty 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora UPJPII w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora UPJPII w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2019 w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjetych programem studiów w r.a. 2019/2020

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIU DO PODJĘCIA STUDIÓW STACJONARNYCH BEZ ODPŁATNOŚCI

Najczęściej zadawane pytania

KRYTERIA KWALIFIKACJI

 1. Jakie są progi punktowe na UPJPII? Od ilu punktów przyjmowani byli kandydaci w latach ubiegłych?
  Uniwersytet zrezygnował z publikacji tego typu statystyk z uwagi na zróżnicowanie wyników maturalnych w poszczególnych latach oraz zmieniające się warunki rekrutacji. Progi punktowe są ustalane rokrocznie w trakcie opracowywania przez komisje rekrutacyjne list rankingowych i są niezależne od progów w latach ubiegłych. Ich wysokość zależy między innymi od liczby kandydatów, osiągnietych przez nich w danym roku wyników egzaminu maturalnego oraz ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych.
 2. Zdawałem maturę w 2015 r. Czy obowiązują mnie warunki rekrutacji dla kandydatów z „nową” czy „starą” maturą?
  Egzamin dojrzałości (tzw. „stara matura”) to egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce do 2005 roku (w szkołach dla dorosłych do 2011 r.). Starą maturę od nowej najprościej można odróżnić sprawdzając, w jakiej skali wyrażone są oceny. Dla "starej matury" ta skala to 2-5 (do roku 1992) oraz 1-6 (od roku 1992), a dla "nowej matury" 0-100 %.
 3. Czy muszę zdawać na maturze przedmiot związany z kierunkiem studiów na który kandyduję (np. historię sztuki gdy kandyduję na kierunek Historia sztuki)?
  Nie ma takiej konieczności. Istnieje możliwość rekrutowania pomimo niezdawania na maturze "przedmiotów profilowych" premiowanych przez określony kierunek studiów. Należy wziąć jednak pod uwagę, że w procesie kwalifikacji naliczone zostaną punkty jedynie z pozostałych przedmiotów wymienionych w kryteriach kwalifikacji (nie zostaną uwzględnione przedmioty zdawane przez kandydata na maturze nie wymienione w kryteriach).

 

SYSTEM IRK

 1. Czy istnieje możliwość zarejestrowania się w systemie IRK w Punkcie Rekrutacyjnym?
  Tak, osoby nieposiadające dostępu do Internetu oraz te, które potrzebują pomocy podczas rejestracji elektronicznej, mogą jej dokonać przez ogólnodostępne komputery znajdujące się w holu budynku przy ul. Kanoniczej 9, bądź też zgłosić się do Punktu Rekrutacyjnego, gdzie zostanie udzielona pomoc w tym zakresie.
 2. Założyłem konto  w systemie IRK, ale nie otrzymałem zwrotnej wiadomości e-mail. Co powinienem zrobić?
  W przypadku braku zwrotnej wiadomości email na podanym podczas rejestracji koncie mailowym, należy sprawdzić czy wiadomość ta nie trafiła do folderu z niechcianymi wiadomościami elektronicznymi (SPAM). Jeżeli brak jest wiadomości w folderze SPAM, należy sprawdzić czy w trakcie zakładania konta nie został błędnie podany adres e-mail. Należy niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację na adres mailowy pomocy technicznej irk@upjp2.edu.pl bądź też pod nr tel. 12 370 86 17. 

DOKUMENTY

 1. Kiedy i gdzie należy składać dokumenty.
  Dokumenty należy składać w wyznaczonych terminach w sekretariatach obsługujących wybrany kierunek studiów. Zarówno terminy składania dokumentów jak i adresy sekretariatów dostępne są w informacjach przy poszczególnych kierunkach.
 2. Czy ktoś może za mnie dostarczyć dokumenty?W sytuacji, w której nie będą Państwo mogli osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do dokończenia procesu rekrutacji w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa można pobrać tutaj.
 3. Czy konieczne jest dostarczenie do sekretariatu oryginału świadectwa lub dyplomu?
  Aby potwierdzić chęć studiowania na UPJPII podczas składania wymaganych dokumentów należy złożyć kopię świadectwa dojrzałości lub kopię dyplomu wraz z suplementem. Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu.
 4. Nie posiadam jeszcze dyplomu (przystąpiłem do egzaminu dyplomowego jednak dyplom zostanie wydany dopiero za miesiąc). Co mam wpisać w polu ‘NR DYPLOMU’ podczas rejestracji w systemie IRK?
  W sytuacji, gdy kandydat rekrutujący się na studia II stopnia nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia, w polu ‘NR DYPLOMU’ należy wpisać nr dyplomu podany na zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia I stopnia.

 

OPŁATY

 1. Czy można rozłożyć opłaty za studia niestacjonarne na raty?

Na uzasadniony wniosek studenta/słuchacza opłaty za studia niestacjonarne mogą być rozłożone na raty. Stosowny wniosek skierowany do Kanclerza UPJPII należy złożyć w Kwesturze UPJPII w budynku przy ul. Kanoniczej 25. 

 

2. Czy mogę się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
a) Zwrot opłaty ( lub jej części) przysługuje wyłącznie w przypadku:
 • nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej, przy czym wszelkie koszty manipulacyjne zwiazane ze zwrotem lub przeksiegowaniem tych środków ponosi kandydat;
 • nieuruchomienia studiów;
 • unieważnienia rejestracji, przy czym unieważnienie musi nastapić nie później niż w terminie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia
 • wniesienie opłaty po terminie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia , co skutkuje niepotwierdzeniem danej rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty.

 

b) Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna wniesiona w  prawidłowej wysokości na rejestrację, dla której kandydat otrzymał decyzje o nieprzyjeciu na studia.

Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej. 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piątku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17

W sprawach pomocy technicznej prosimy pisać na adres mailowy.

pomoc techniczna: bladwd@upjp2.edu.pl

 

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

INNE FORMY KSZTAŁCENIA - LICENCJAT KANONICZNY

Wydział Teologiczny UPJPII
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II p.
tel: 12 421 89 45
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Harmonogram rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 ukaże się końcem kwietnia 2020 r.

 

 

 

Cudzoziemcy

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

Certyfikaty j. angielskiego

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Przerwy techniczne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w trakcie trwania elektronicznej rejestracji na studia mogą wystąpić przerwy techniczne spowodowane okresową aktualizacją systemu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020