-A A +A

Muzyka kościelna (2018/19)

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Muzyka kościelna posiada umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych objętych programem nauczania. Uzyskał kwalifikacje artysty-muzyka w zakresie muzycznej działalności artystycznej obejmującej różnorodne obszary muzyki kościelnej, oraz nauczyciela w zakresie działań edukacyjnych w kościelnym i państwowym szkolnictwie średnim i wyższym, a także działania w innych kościelnych i świeckich placówkach zajmujących się propagowaniem kultury muzycznej w społeczeństwie.

Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozwalają mu na: pełnienie funkcji muzyka (organisty, kantora, dyrygenta chóru) w parafiach Kościoła rzymsko-katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich, prowadzenie zespołów muzycznych: wokalnych, wokalno-instrumentalnych, jedno i wielogłosowych, przygotowanie psałterzystów i kantorów do posługi liturgicznej, prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzycznego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym, w tym także diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, podejmowanie działalności w instytucjach kultury i mediach (radio, prasa, TV), podejmowanie działalności związanej z prowadzeniem festiwali, konkursów, imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie
Sekretariat Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej
30-814 Kraków, ul. Prosta 35a
tel./faks 12 658 23 30
e-mail: muzyka@upjp2.edu.pl
Kandydaci na studia II stopnia muszą się wykazać dyplomem licencjata uzyskanym na kierunku muzyka kościelna (na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie lub Akademii Muzycznej w Krakowie) oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym przez Akademię Muzyczną w Krakowie, lub na kierunku historia, specjalność muzyka prowadzonym przez UPJPII w Krakowie, z oceną końcową nie niższą niż dobry.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej oraz przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
2) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów w terminie określonym w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w §3 pkt 1, poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) karta ewidencyjna zawierającą imię, lub imiona, i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji (wydruk ankiety należy pobrać ze strony internetowej: www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magistra, inżyniera lub równorzędny albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz przedłożyć do wglądu jego oryginał,
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j.Dz. U. 2016 poz. 1501 ).
Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.
Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest zdanie praktycznych egzaminów wstępnych oraz przedstawienie dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub dokumentu równorzędnego.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną.

Do egzaminu wstępnego dopuszczeni są kandydaci, którzy:
a. w ogłoszonym przez Uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,
b. w ogłoszonym przez Uczelnię terminie przedstawią wymagane dokumenty.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.

Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego.
Oceny egzaminów z poszczególnych przedmiotów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt.

25 pkt. - bardzo dobrze ++
24 pkt. - bardzo dobrze +
23 pkt. - bardzo dobrze
22 pkt. - bardzo dobrze -
21 pkt. - bardzo dobrze -- --
20 pkt. - dobrze ++
19 pkt. - dobrze +
18 pkt. - dobrze
17 pkt. - dobrze –
16 pkt. - dobrze -- --
15 pkt. - dostatecznie ++
14 pkt. - dostatecznie +
13 pkt. - dostatecznie
12 pkt. - dostatecznie –
11 pkt. - dostatecznie -- --
0 - 10 pkt. - niedostatecznie

Zasada obliczania.
Wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:
a. w grupie przedmiotów kierunkowych do uzyskanej oceny z przedmiotu kierunkowego lub średniej oceny z grupy przedmiotów kierunkowych stosuje się mnożnik „x 3”
b. w grupie przedmiotów uzupełniających do uzyskanej oceny lub średniej oceny z grupy przedmiotów uzupełniających nie stosuje się mnożnika.

Wymagania punktowe:

studia II stopnia
egzaminy kierunkowe – min. 14 pkt. z każdego przedmiotu
egzaminy uzupełniające – min. 14 pkt. z każdego przedmiotu
Kandydaci przyjmowani są wg kolejności miejsc. O kolejności decyduje liczba punktów.
Kandydaci, przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów, w wyznaczonym terminie. Brak wpisu oznacza rezygnację ze studiów.
W przypadku rezygnacji kandydata, na liście przyjętych umieszcza się automatycznie kolejną osobę, która zdała egzamin, a nie została przyjęta z braku miejsc.

Egzamin kierunkowy
Gra na organach:
• rozbudowane opracowanie chorałowe kompozytora epoki baroku, zawierające melodię chorału protestanckiego lub zamiennie utwór oparty na chorale gregoriańskim lub polskiej pieśni kościelnej;
• barokowy cykl zawierający fugę/fugi;
• dowolny utwór kompozytora XIX-XXI wieku.
akompaniament liturgiczny:
sprawdzenie umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego (harmonizacja przy instrumencie wybranej przez egzaminatorów pieśni, stałych części Mszy św., odpowiedzi mszalnych)

Egzamin uzupełniający
Dyrygowanie:
• utwór z epoki renesansu lub baroku z użyciem technik polifonicznych;
• utwór kompozytora XX-XXI wieku o fakturze minimum 4-głosowej, zawierający zmienne metrum.
Emisja głosu:
dwa utwory o zróżnicowanym charakterze. Możliwe do wyboru: śpiewy chorałowe, pieśni solowe, arie kościelne i świeckie.
Wybrane utwory powinny być z kilkudniowym wyprzedzeniem przedstawione w sekretariacie Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. Akompaniatora (pianistę) zapewnia uczelnia.
Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.
W protokole wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów.
Protokół podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz odpowiedni Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.
Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem Przewodniczącego komisji.
Na podstawie indywidualnych protokołów, Sekretarz sporządza zbiorczy protokół obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty).
Protokół podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać (na prośbę) zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.

Po zakończeniu egzaminów wstępnych Komisja rekrutacyjna sporządza i ogłasza listę kandydatów którzy:
a. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
b. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).
c. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów
z braku miejsc, (w kolejności uzyskanej liczby punktów).

Od decyzji Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego służy odwołanie do Rektora UPJPII w Krakowie. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
Rektor rozpatruje odwołania kandydatów, nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji przez dziekana o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor. Decyzja jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.
Decyzję o wynikach egzaminów wstępnych kandydaci otrzymują drogą listową.

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

lub 12 428 60 30 wew. 913
pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego na wybrany lektorat.

Czytaj więcej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018